Journal of Pathology Informatics Journal of Pathology Informatics
Contact us | Home | Login   |  Users Online: 538  Print this pageEmail this pageSmall font sizeDefault font sizeIncrease font size 


This article has been cited by
1Deep Learning Models for Histopathological Classification of Gastric and Colonic Epithelial Tumours
Osamu Iizuka,Fahdi Kanavati,Kei Kato,Michael Rambeau,Koji Arihiro,Masayuki Tsuneki
Scientific Reports.2020;10(1)
[DOI]
2Applications of machine learning in drug discovery and development
Jessica Vamathevan,Dominic Clark,Paul Czodrowski,Ian Dunham,Edgardo Ferran,George Lee,Bin Li,Anant Madabhushi,Parantu Shah,Michaela Spitzer,Shanrong Zhao
Nature Reviews Drug Discovery.2019;18(6)463
[DOI]
3Evaluation of a Deep Neural Network for Automated Classification of Colorectal Polyps on Histopathologic Slides
Jason W. Wei,Arief A. Suriawinata,Louis J. Vaickus,Bing Ren,Xiaoying Liu,Mikhail Lisovsky,Naofumi Tomita,Behnaz Abdollahi,Adam S. Kim,Dale C. Snover,John A. Baron,Elizabeth L. Barry,Saeed Hassanpour
JAMA Network Open.2020;3(4)e203398
[DOI]
4Evaluating reproducibility of AI algorithms in digital pathology with DAPPER
Andrea Bizzego,Nicole Bussola,Marco Chierici,Valerio Maggio,Margherita Francescatto,Luca Cima,Marco Cristoforetti,Giuseppe Jurman,Cesare Furlanello,Gustavo Rohde
PLOS Computational Biology.2019;15(3)e1006269
[DOI]
5Emerging role of deep learning-based artificial intelligence in tumor pathology
Yahui Jiang,Meng Yang,Shuhao Wang,Xiangchun Li,Yan Sun
Cancer Communications.2020;40(4)154
[DOI]
6Emerging role of deep learning-based artificial intelligence in tumor pathology
A. Bizzego,N. Bussola,D. Salvalai,M. Chierici,V. Maggio,G. Jurman,C. Furlanello
Cancer Communications.2019;40(4)1
[DOI]
7Emerging role of deep learning-based artificial intelligence in tumor pathology
Francesco Ponzio,Enrico Macii,Elisa Ficarra,Santa Di Cataldo
Cancer Communications.2019;1024(4)114
[DOI]
8Emerging role of deep learning-based artificial intelligence in tumor pathology
Behnaz Abdollahi,Naofumi Tomita,Saeed Hassanpour
Cancer Communications.2020;186(4)167
[DOI]
9Emerging role of deep learning-based artificial intelligence in tumor pathology
Jordi Martorell-Marugán,Siham Tabik,Yassir Benhammou,Coral del Val,Igor Zwir,Francisco Herrera,Pedro Carmona-Sáez
Cancer Communications.2019;186(4)37
[DOI]
10Successful Identification of Nasopharyngeal Carcinoma in Nasopharyngeal Biopsies Using Deep Learning
Wen-Yu Chuang,Shang-Hung Chang,Wei-Hsiang Yu,Cheng-Kun Yang,Chi-Ju Yeh,Shir-Hwa Ueng,Yu-Jen Liu,Tai-Di Chen,Kuang-Hua Chen,Yi-Yin Hsieh,Yi Hsia,Tong-Hong Wang,Chuen Hsueh,Chang-Fu Kuo,Chao-Yuan Yeh
Cancers.2020;12(2)507
[DOI]
11Colorectal Disease Classification Using Efficiently Scaled Dilation in Convolutional Neural Network
Sahadev Poudel,Yoon Jae Kim,Duc My Vo,Sang-Woong Lee
IEEE Access.2020;8(2)99227
[DOI]
12Automating the Paris System for urine cytopathology—A hybrid deep-learning and morphometric approach
Louis J. Vaickus,Arief A. Suriawinata,Jason W. Wei,Xiaoying Liu
Cancer Cytopathology.2019;127(2)98
[DOI]
13Recognition of Lung Adenocarcinoma-specific Gene Pairs Based on Genetic Algorithm and Establishment of a Deep Learning Prediction Model
Zhongwei Zhao,Xiaoxi Fan,Lili Yang,Jingjing Song,Shiji Fang,Jianfei Tu,Minjiang Chen,Jie Li,Liyun Zheng,Fazong Wu,Dengke Zhang,Xihui Ying,Jiansong Ji
Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening.2019;22(4)256
[DOI]
14Development and validation of an endoscopic images-based deep learning model for detection with nasopharyngeal malignancies
Chaofeng Li,Bingzhong Jing,Liangru Ke,Bin Li,Weixiong Xia,Caisheng He,Chaonan Qian,Chong Zhao,Haiqiang Mai,Mingyuan Chen,Kajia Cao,Haoyuan Mo,Ling Guo,Qiuyan Chen,Linquan Tang,Wenze Qiu,Yahui Yu,Hu Liang,Xinjun Huang,Guoying Liu,Wangzhong Li,Lin Wang,Rui Sun,Xiong Zou,Shanshan Guo,Peiyu Huang,Donghua Luo,Fang Qiu,Yishan Wu,Yijun Hua,Kuiyuan Liu,Shuhui Lv,Jingjing Miao,Yanqun Xiang,Ying Sun,Xiang Guo,Xing Lv
Cancer Communications.2018;38(1)59
[DOI]
15Automation and artificial intelligence in the clinical laboratory
Christopher Naugler,Deirdre L. Church
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2019;56(2)98
[DOI]
16Automation and artificial intelligence in the clinical laboratory
Ruqayya Awan,Navid Alemi Koohbanani,Muhammad Shaban,Anna Lisowska,Nasir Rajpoot
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2018;10882(2)788
[DOI]
17Deep learning based tissue analysis predicts outcome in colorectal cancer
Dmitrii Bychkov,Nina Linder,Riku Turkki,Stig Nordling,Panu E. Kovanen,Clare Verrill,Margarita Walliander,Mikael Lundin,Caj Haglund,Johan Lundin
Scientific Reports.2018;8(1)788
[DOI]
18Dealing with Lack of Training Data for Convolutional Neural Networks: The Case of Digital Pathology
Francesco Ponzio,Gianvito Urgese,Elisa Ficarra,Santa Di Cataldo
Electronics.2019;8(3)256
[DOI]
19Prediction of early colorectal cancer metastasis by machine learning using digital slide images
Manabu Takamatsu,Noriko Yamamoto,Hiroshi Kawachi,Akiko Chino,Shoichi Saito,Masashi Ueno,Yuichi Ishikawa,Yutaka Takazawa,Kengo Takeuchi
Computer Methods and Programs in Biomedicine.2019;178(3)155
[DOI]
20A Deep Learning Convolutional Neural Network Can Recognize Common Patterns of Injury in Gastric Pathology
David R. Martin,Joshua A. Hanson,Rama R. Gullapalli,Fred A. Schultz,Aisha Sethi,Douglas P. Clark
Archives of Pathology & Laboratory Medicine.2020;144(3)370
[DOI]
21Deep Learning in Microscopy Image Analysis: A Survey
Fuyong Xing,Yuanpu Xie,Hai Su,Fujun Liu,Lin Yang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.2018;29(10)4550
[DOI]
22In-Vivo and Ex-Vivo Tissue Analysis through Hyperspectral Imaging Techniques: Revealing the Invisible Features of Cancer
Martin Halicek,Himar Fabelo,Samuel Ortega,Gustavo M. Callico,Baowei Fei
Cancers.2019;11(6)756
[DOI]
23Osteoporosis Recognition in Rats under Low-Power Lens Based on Convexity Optimization Feature Fusion
Jie Cai,Wen-guang He,Long Wang,Ke Zhou,Tian-xiu Wu
Scientific Reports.2019;9(1)756
[DOI]
24Classification of noiseless corneal image using capsule networks
H. James Deva Koresh,Shanty Chacko
Soft Computing.2020;9(1)756
[DOI]
25GRAND(ER) ROUNDS: Expanding the universe of topics and speakers in a pathology department seminar series
Edward J. Gutmann
Annals of Diagnostic Pathology.2018;35(1)94
[DOI]
26Machine learning in haematological malignancies
Nathan Radakovich,Matthew Nagy,Aziz Nazha
The Lancet Haematology.2020;7(7)e541
[DOI]
27Attention-Based Deep Neural Networks for Detection of Cancerous and Precancerous Esophagus Tissue on Histopathological Slides
Naofumi Tomita,Behnaz Abdollahi,Jason Wei,Bing Ren,Arief Suriawinata,Saeed Hassanpour
JAMA Network Open.2019;2(11)e1914645
[DOI]
28The Right Direction Needed to Develop White-Box Deep Learning in Radiology, Pathology, and Ophthalmology: A Short Review
Yoichi Hayashi
Frontiers in Robotics and AI.2019;6(11)e1914645
[DOI]
29Predicting primary site of secondary liver cancer with a neural estimator of metastatic origin
Geoffrey F. Schau,Erik A. Burlingame,Guillaume Thibault,Tauangtham Anekpuritanang,Ying Wang,Joe W. Gray,Christopher Corless,Young H. Chang
Journal of Medical Imaging.2020;7(01)1
[DOI]
30Pathologist-level classification of histologic patterns on resected lung adenocarcinoma slides with deep neural networks
Jason W. Wei,Laura J. Tafe,Yevgeniy A. Linnik,Louis J. Vaickus,Naofumi Tomita,Saeed Hassanpour
Scientific Reports.2019;9(1)1
[DOI]
31Weakly-supervised learning for lung carcinoma classification using deep learning
Fahdi Kanavati,Gouji Toyokawa,Seiya Momosaki,Michael Rambeau,Yuka Kozuma,Fumihiro Shoji,Koji Yamazaki,Sadanori Takeo,Osamu Iizuka,Masayuki Tsuneki
Scientific Reports.2020;10(1)1
[DOI]
32Applications of deep learning for the analysis of medical data
Hyun-Jong Jang,Kyung-Ok Cho
Archives of Pharmacal Research.2019;42(6)492
[DOI]
33Applications of deep learning for the analysis of medical data
Jiahao Lu,Nataša Sladoje,Christina Runow Stark,Eva Darai Ramqvist,Jan-Michaél Hirsch,Joakim Lindblad
Archives of Pharmacal Research.2020;12132(6)249
[DOI]
34Applications of deep learning for the analysis of medical data
Tuan Dinh Truong,Hien Thi-Thu Pham
Archives of Pharmacal Research.2020;69(6)531
[DOI]
35Application of Deep Learning Algorithm in Feature Mining and Rapid Identification of Colorectal Image
Mingchao Du,Min Tao,Jian Hong,Dian Zhou,Shuihua Wang
IEEE Access.2020;8(6)128830
[DOI]
36Current Trends of Artificial Intelligence for Colorectal Cancer Pathology Image Analysis: A Systematic Review
Nishant Thakur,Hongjun Yoon,Yosep Chong
Cancers.2020;12(7)1884
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe 
  Advertise 
  Search 
  Advanced Search 

Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal
JPI Blogs