Journal of Pathology Informatics Journal of Pathology Informatics
Contact us | Home | Login   |  Users Online: 696  Print this pageEmail this pageSmall font sizeDefault font sizeIncrease font size 


This article has been cited by
1Wavefront-sensing-based autofocusing in microscopy
Jing Xu,Xiaolin Tian,Xin Meng,Yan Kong,Shumei Gao,Haoyang Cui,Fei Liu,Liang Xue,Cheng Liu,Shouyu Wang
Journal of Biomedical Optics.2017;22(08)1
[DOI]
2Region sampling for robust and rapid autofocus in microscope
Chao-Chen Gu,Kai-Jie Wu,Jie Hu,Cheng Hao,Xin-Ping Guan
Microscopy Research and Technique.2015;78(5)382
[DOI]
3Rapid focus map surveying for whole slide imaging with continuous sample motion
Jun Liao,Yutong Jiang,Zichao Bian,Bahareh Mahrou,Aparna Nambiar,Alexander W. Magsam,Kaikai Guo,Shiyao Wang,Yong ku Cho,Guoan Zheng
Optics Letters.2017;42(17)3379
[DOI]
4Cellular Heterogeneity and Molecular Evolution in Cancer
Vanessa Almendro,Andriy Marusyk,Kornelia Polyak
Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease.2013;8(1)277
[DOI]
5Accelerating wavefront-sensing-based autofocusing using pixel reduction in spatial and frequency domains
Jing Xu,Yan Kong,Zhilong Jiang,Shumei Gao,Liang Xue,Fei Liu,Cheng Liu,Shouyu Wang
Applied Optics.2019;58(11)3003
[DOI]
6OpenWSI: a low-cost, high-throughput whole slide imaging system via single-frame autofocusing and open-source hardware
Chengfei Guo,Zichao Bian,Shaowei Jiang,Michael Murphy,Jiakai Zhu,Ruihai Wang,Pengming Song,Xiaopeng Shao,Yongbing Zhang,Guoan Zheng
Optics Letters.2020;45(1)260
[DOI]
7Digital cytology: A short review of technical and methodological approaches and applications
A. Capitanio,R. E. Dina,D. Treanor
Cytopathology.2018;29(4)317
[DOI]
8Digital cytology: A short review of technical and methodological approaches and applications
Jing Xu,Cheng Liu,Shouyu Wang,Yan Kong,Zhilong Jiang,Shumei Gao,Qingming Luo,Xingde Li,Yuguo Tang,Ying Gu
Cytopathology.2018;29(4)59
[DOI]
9Numerical tilting compensation in microscopy based on wavefront sensing using transport of intensity equation method
Junbao Hu,Xin Meng,Qi Wei,Yan Kong,Zhilong Jiang,Liang Xue,Fei Liu,Cheng Liu,Shouyu Wang
Journal of Optics.2018;20(3)035301
[DOI]
10Numerical tilting compensation in microscopy based on wavefront sensing using transport of intensity equation method
Yves Sucaet,Wim Waelput
Journal of Optics.2014;20(3)1
[DOI]
11Single-frame rapid autofocusing for brightfield and fluorescence whole slide imaging
Jun Liao,Liheng Bian,Zichao Bian,Zibang Zhang,Charmi Patel,Kazunori Hoshino,Yonina C. Eldar,Guoan Zheng
Biomedical Optics Express.2016;7(11)4763
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe 
  Advertise 
  Search 
  Advanced Search 

Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal
JPI Blogs